Shell GTL Fuel

Nederlandse tekst en daaronder de Duitse tekst

Shell GTL Fuel Marine is een innovatieve synthetische brandstof die van aardgas wordt gemaakt en verminderd plaatselijke emissies in de conventionele dieselmotor.

U kent het wel. Even de motor starten en de haven staat blauw van de rook. Menig eigenaar van een jacht ergert zich hieraan. Ook bij het voor de wind varen willen de uitlaatgassen nog al eens voor ergernis zorgen door de stank welke uit de uitlaat komt.

Ergert u zich verder niet want de oplossing is nabij,

Shell GTL Fuel

GTL staat voor Gas to Liquids. Met andere woorden wordt aardgas, methaangas, via een synthetisch proces omgezet in een vloeibare brandstof. Deze chemische transformatie is al in 1920 bedacht en ontwikkeld door de heren Tropsch en Fischer. Dankzij deze uniek samenstelling heeft GTL Fuel een hoog cetaangetal (dit zegt iets over verbrandingssnelheid), kent een schonere verbranding en worden er minder emissies geproduceerd vergeleken met conventionele, uit ruwe olie afkomstige dieselolie. Shell GTL Fuel kan zonder aanpassingen aan de motor worden gebruikt wat inhoud dat Shell GTL Fuel  als directe vervanger van conventionele dieselolie kan worden beschouwd. Naast de geboden plaatselijke emissievoordelen is Shell GTL niet toxisch, reukloos, goed biologisch afbreekbaar en zit in een lage gevarenklasse. Tevens heeft Shell GTL een CFPP, ofwel een Cold Filter Plugging Point (filtratieverstopping bij lage temperatuur) die ligt tot -20 graden C.

Eigenschappen en prestaties van Shell GTL Fuel.

Cetaangetal: Het cetaangetal van de brandstof is een maat voor de verbrandingskwaliteit van de brandstof. Dit heeft m.n. te maken met het verbrandingsproces, wat de tijd is tussen het begin van de brandstofinspuiting en het begin van de verbranding. Dieselolie met een hoog cetaangetal heeft een kortere ontstekingsvertraging, wat een aantal andere voordelen met zich mee kan brengen. Het hoge cetaangetal (30 punten hoger dan dieselolie) zorgt dat de Shell GTL Fuel zeer goed verbrand. Dit veroorzaakt lokale vermindering van PM, NOx, CO en HC. Tevens gaan sommige motoren soepeler draaien en wordt het motorgeluid gereduceerd.

Massa-energieinhoud: Ofwel de Calorische waarde (hoeveelheid energie wat vrijkomt bij verbranding) van brandstof wordt uitgedrukt in MJ/kg wat aangeeft de energie per massaeenheid brandstof. Door de paraffinische aard heeft Shell GTL Fuel een hogere calorische onderwaarde dan conventionele dieselolie.

Dichtheid: 100% Shell GTL Fuel voldoet niet aan de minimale dichtheidsnorm (820 kg/m3) van de Europese dieselspecificatie (EN590). Shell GTL Fuel voldoet wel aan de ASTM D975 diesel. Amerikaanse motorenfabrikanten hanteren m.n. de ASTM norm voor hun motoren.

Zwavelgehalte: Zwavel is een natuurlijk bestanddeel van raffinaderijbrandstof. Zwavelgehalte van dieselolie beïnvloed PM (fijnstofdeeltjes) emissies omdat een deel van de brandstof in de uitlaat in zwaveldeeltjes wordt omgezet. De in deeltjes (PM) omgezette fracties verschilt afhankelijk per motor. Door de zwavel in de brandstof te verminderen neemt in het algemeen de bijdrage van de zwavel aan PM in vrijwel alle gevallen af ondanks dat zwavel niet de enige bron van PM is.

Smerend vermogen: Het smerend vermogen van een brandstof is het vermogen om wrijving tussen vaste oppervlakten te verminderen. Bewegende delen als verstuivers en pompen worden via de smering door de brandstof beschermd. Brandstof moet dan ook een bepaald smerend vermogen hebben om slijtage te voorkomen. Het smerend vermogen van dieselolie wordt vastgesteld in een HFRR waarde (460 um in EM590 en 520 um in ASTM D975) Shell GTL Fuel  voldoet aan zowel de EN590 norm alsmede aan de ASTM D975 norm.

(bron: Shell kennisgids)

Al met al kunnen we vaststellen dat Shell GTL Fuel een positieve bijdrage levert aan het “vergroenen” van uw jacht zonder dat hier technische aanpassingen voor nodig zijn. Niet alleen zal het comfort bij u aan boord verbeteren ook uw motor wordt er schoner van. Doordat de brandstof het gehele jaar tot -20 graden is beveiligt hoeft u niet speciaal voor de winter andere brandstof te tanken. Shell GTL Fuel onderscheid zich ook doordat water door het product heen valt en niet in een “mist” vorm blijft hangen in de brandstof. Het verkleind hiervoor de mogelijkheid tot bacterie- algengroei. Zitten er al bacteriën en/of algen in uw tank, dan wordt uw probleem niet opgelost met Shell GTL Fuel. Water is de oorzaak van veel ellende en moet zo veel mogelijk worden afgetapt of worden uitgezogen. Het motorgeluid zal anders/minder worden bij gebruik van Shell GTL Fuel. Shell GTL Fuel reduceert het verbrandingsgeluid wat kan oplopen tot 4 db.

Zijn er dan geen nadelen? Ja die zijn er wel. Doordat de bandstof een andere dichtheid heeft dan diesel zullen slangetjes die al wat “zweten” nu gaan druppelen en oudere afdichtings O-ringen kunnen wat gaan lekken. Deze oude materialen kunnen dan het beste worden vervangen. Wellicht zal hier en daar ook een koppelingetje moeten worden aangedraaid.

Onze vragen aan U zijn:

  1. is er interesse om te gaan kijken of het haalbaar is om GTL ook op Jachthaven Andijk te gaan verkopen.
  2. Is er interesse om iemand van Shell te praten over dit onderwerp?

Ik hoor het graag van U oa via info@jachthavenandijk.nl

Meer informatie is te lezen op de site van Shell en de site van Vidol.

Voor onze Duitse gasten:

Neugierig oder interessiert an GTL
Verschiedene Liegeplatzinhaber haben angegeben gerne GTL tanken zu wollen. Daraufhin   haben wir etwas unternommen. Wir haben uns von Shell/Vidol über GTL Fuel informieren lassen.

Wie Sie wissen, haben wir im Hafen eine eigene Tankeinrichtung mit qualitativ hochwertigem Diesel. Dies wird sich garantiert nicht ändern. Aber um auf die Nachfrage unserer Gäste  einzugehen, möchten wir prüfen, ob die Abnahme hoch genug ist, um eine solche Anlage zu installieren.

Wir wollen ausloten, ob genügend Interesse vorhanden ist. Aber was ist GTL Fuel nun genau!!
Hierfür haben wir die nötigen Informationen eingeholt und wollen diese gerne an Sie weitergeben.

GTL Fuel, eine synthetische Technologie für eine saubere Luft.

GTL Fuel Marine ist ein innovativer synthetischer Treibstoff, der aus Erdgas hergestellt wird und lokale Emissionen im konventionellen Dieselmotor verringert.

Sie kennen es sicher. Kurz den Motor starten und blauer Qualm steht im Hafen. So mancher Yacht-Eigener stört sich daran. Auch wenn Sie vor dem Wind fahren, sind die Abgase und der Gestank, der aus dem Auspuff kommt, ein weiteres Ärgernis.                                                                         Ärgern Sie sich nicht länger, denn die Lösung naht: GTL Fuel

(Hier ist der Link zur Website, auf der Sie mehr erfahren)

GTL steht für Gas to Liquids. Mit anderen Worten wird Erdgas, Methangas in einem  synthetischen Prozess in einen Flüssig-Treibstoff umgewandelt. Diese chemische Transformation wurde bereits 1920 von den Herren Tropsch und Fischer entdeckt und umgesetzt. Dank dieser  Zusammensetzung hat GTL Fuel eine höhere Cetanzahl (diese sagt etwas über die Zündwilligkeit aus), verbrennt sauberer und verglichen mit konventionellem, aus Rohöl stammendem Dieselöl produziert es geringere Emissionen. GTL Fuel kann ohne Umrüstungen am Motor getankt werden, sodass GTL Fuel als direkter Ersatz des konventionellen Dieselöls angesehen werden kann. Neben den sich bietenden lokalen Emissionsvorteilen ist GTL nicht toxisch, geruchlos, biologisch gut abbaubar und wird in eine niedrige Gefahrenklasse eingeordnet. Außerdem hat GTL einen CFPP oder einen Cold Filter Plugging Point (Filterverstopfung bei niedriger Temperatur) die liegt bei -20 Grad C.

Eigenschaften und Leistungen von Shell GTL Fuel.

Cetanzahl:                                                                                                                                     Die Cetanzahl des Treibstoffs ist ein Flüssigkeitsmaß für die Verbrennungsqualität des  Treibstoffs. Diese hat namentlich mit dem Verbrennungsprozess  in der Zeit zwischen dem Beginn der Treibstoffeinspritzung und dem Beginn der Verbrennung zu tun. Dieselöl mit einer hohen Cetanzahl hat eine kürzere Zündungsverzögerung, was eine Anzahl anderer  Vorteile mit sich bringen kann. Die hohe Cetanzahl (30 Punkte höher als Dieselöl) sorgt dafür. dass das GTL Fuel sehr gut verbrennt. Dies verursacht eine lokale Verringerung von PM, NOx, CO und HC. Außerdem laufen manche Motoren problemloser und das Motorgeräusch wird reduziert.

Energiemengen-Inhalt:

Der kalorische Wert von Treibstoff  (Energiemenge, die bei Verbrennung freigesetzt wird) wird in MJ/kg ausgedrückt, welche die Energie pro Mengeneinheit Treibstoff angibt. Durch die paraffinische Art hat GTL Fuel einen höheren kalorischen Unterwert als konventionelles  Dieselöl.

 

Dichtigkeit:                                                                                                                              100% GTL Fuel entspricht nicht der Mindest-Dichtigkeitsnorm (820 kg/m3) der Europäischen  Dieselspezifikation (EN590). GTL Fuel entspricht jedoch dem ASTM D975 Diesel. Amerikanische Motorenhersteller wenden für ihre Motoren die ASTM-Norm an.

Schwefelgehalt:                                                                                                                                               Schwefel ist ein natürlicher Bestandteil des Raffinerietreibstoffs. Der Schwefelgehalt von Dieselöl beeinflusst PM (Feinstoffteilchen) Emissionen, da ein Teil des Treibstoffs im Auspuff  in Schwefelteilchen verwandelt wird. Die in Teilchen (PM) verwandelten Bruchteile unterscheiden sich abhängig vom Motor. Durch die Schwefelverringerung im Treibstoff, nimmt im Allgemeinen der Beitrag des Schwefels an PM in nahezu allen Fällen ab, ungeachtet dessen, dass Schwefel  nicht die einzige PM-Quelle ist.

Schmierkraft:                                                                                                                  

Die Schmierkraft eines Treibstoffs ist die Kraft um Reibung zwischen festen Oberflächen zu verringern. Bewegende Teile wie Zerstäuber und Pumpen werden über die Schmierung durch den Treibstoff geschützt. Treibstoff muss daher auch über eine bestimmte Schmierkraft verfügen, um Abnutzung zu verhindern. Die Schmierkraft von Dieselöl wird in einem HFRR-Wert festgestellt (460 um in EM590 und 520 um in ASTM D975). GTL Fuel entspricht sowohl der EN590 Norm als auch der ASTM D975 Norm.

(Quelle: Shell Informationsblatt)

Alles in allem können wir feststellen, dass GTL Fuel ein positiver Beitrag zu einer “grünen” Yacht darstellt, ohne dass hier technische Umrüstungen vorbenommen werden müssen. Nicht nur der Komfort bei Ihnen an Bord wird verbessert, auch Ihr Motor wird sauberer davon. Der Treibstoff ist das ganze Jahr bis -20 Grad sicher. GTL Fuel unterscheidet sich auch dadurch, dass Wasser durch das Produkt fällt und nicht in einer  Art “Nebel” im Treibstoff hängenbleibt. So verringert sich die Möglichkeit von Bakterien- und Algenbildung. Sind bereits Bakterien und/ oder Algen in Ihrem Tank, dann wird Ihr Problem nicht mit GTL Fuel gelöst. Wasser ist die Ursache vieler Probleme und muss möglichst gründlich abgezapft oder abgesaugt werden. Das Motorengeräusch wird bei der Verwendung von GTL Fuel anders/leiser werden. GTL Fuel reduziert das Verbrennungsgeräusch, das können bis zu 4 db sein.

Gibt es keine Nachteile? Doch, die gibt es wohl. Dadurch dass der Treibstoff eine andere Dichtigkeit als Diesel hat, werden Schläuche, die bereits etwas “schwitzen” nun zu tröpfeln beginnen und ältere Dichtungs-O-Ringe können undicht werden. Diese alten Materialien können dann am besten ausgetauscht werden. Vielleicht muss hier und da auch eine Schlauchschelle nachgezogen werden.

Unsere Fragen an Sie sind:

  1. Besteht Interesse daran zu prüfen, ob es machbar ist GTL auch im Jachthaven Andijk zu verkaufen.
  2. Besteht Interesse daran, mit jemandem von Shell über dieses Thema zu sprechen?

Gerne hören wir von Ihnen über info@jachthavenandijk.nl

Volg je ons al op Facebook?